Da Lille Sogn ble Nordberg

ARTIKKEL FRA FØR OG NÅ 2006

I Johan L. Stangs bok Sogn – en del av Oslo kan vi lese om gårdshistorien til Nordberg gård (gnr. 52). Etter å ha tilhørt Nonneseter kloster/Hovedø kloster, Kronen og senere kondisjonerte Christianiaborgere, gikk den over i bondeeie i 1776 da brukeren Anders Johnsen kjøpte den. I 1783 overtok sønnen Ole Anderssøn. Han døde rundt 1820.

Av Evald Jon Strøm

Stang forteller at gården opprinnelig var en del av «Sogn», – som må ha blitt delt tidlig. Allerede i 1347 betegnes en del som «Lille Sogn». Det må ha vært to «Lille Sogn». Den ene ble tydeligvis lagt øde under Svartedauen. Men de fikk samme eier igjen i 1663 da etatsråd og lagmann Jørgen Philipssøn kjøpte begge.

Stang beskriver også et makeskifte i 1497 hvor Nonneseter kloster ervervet en part i Lille Sogn mot å gi fra seg Grimelund. Og det er jo interessant med tanke på at Grimelundfamilien senere ble eiere av Lille Sogn.

Makeskiftet skyldes i hovedsak at Hovedøen kloster samlet gårder lengst vest i Aker, mens Nonneseter konsentrerte seg om gårder i vårt område.

Den 8. juni 1810 fikk Ole Anderssøn Sogn kongelig bevilling til å endre navnet på gården til «Nordberg». Søk i arkivene gir ikke svar på hvorfor han ønsket navneendring. Selve søknaden har det ikke vært mulig å oppdrive. Men dokumentene viser at det var hans sønn, sekondløytnant ved det Nordenfjeldske infanteriregiment, Andreas Olsen Sogn, som den 12.12.1809 søkte «om at navnet på fedrenegaarden Lille Sogn i Follaug maa ombyttes med navnet Nordberg». Det opplyses at faren ikke hadde noen innsigelser, men at den eldste broren, John Olsen Romsaas protesterte uten at det hjalp. Han argumenterte med at gården etter farens død ville tilfalle ham. Men det skjedde ikke. Gården ble nemlig utlagt til Ole Anderssøns enke Karen Hansdatter i 1820 som i 1823 solgte den til sin bror Hans Grimelund. Han er nåværende eier Hans Andreas Grimelund Kjelsens tipp tippoldefar. Ingen av instansene som behandlet søknaden tok hensyn til brorens innsigelser.

Akershus amt behandlet saken 31.10.1810 (dette må være feilskrift for 1809). Slottsfogden fikk saken den 20.12.1809. Aker og Follo fogderi behandlet søknaden i mars 1810. Rentekammeret ga sin uttalelse den 12. mai 1810. Og kong Frederik VI ga navnebevilling den 8. juni 1800 (Dette må være feilskrift for 1810), som ble tinglyst 11.juli 1810, dvs «at Gaarden Lille Sogn kaldet, Matr: No. 18 i bemeldt Follaug Fogderi, maae for Eftertiiden bære Navn af Nordberg, Forbydende alle og enhver mod det som foreskrevet staaer Hiinder at giøre.»

Kilder:

1. Statsarkivet i Oslo

 • Sorenskriveren i Aker, pantebok nr 10 (1804 – 13, fol.364 a / 370b.
 • Akershus amt,
  a. Journal nr.2 (1809), journalnr. 745/1809
  b. Kopibok 35:381, erklæring 31.10.1810 ad. Jnr. 745/1809
 • Aker og Follo fogderi, kopibok 1-6, brev til amtet i mars 1810

2. Riksarkivet 

 • Norske kanselli, 3.dept. 
 • Registrant 1808 -10, s. 353b, nr 374 
 • Ekstraktprotokoll 1810, L 643 
 • Norske innlegg juni/aug. 1810, konsept til brev 08.06.810 
 • Rentekammeret, Sønnenfjelske renteskriverkontor, 
  Journal D, s.113b – 114 a, nr 780 
  Kopibok 1810 – 11 (nr 96), s.22 a, nr. 109