Årets FØR OG NÅ er kommet

To Marka-beretninger innleder årets årsskrift fra Sogn kultur- og historielag. Som en oppfølging av medlemsmøtet i mars får vi fortellingen om sportshyttene ved Store Åklungen. Deretter kommer en beskrivelse av den tragiske siste turen til Ivar Formo i romjulen 2006.

Før og nå 2017Etter dette tilløpet setter FØR OG NÅ solid nedslag i vårt område, med blant annet et nærbilde av hus, hager og mennesker i Havnehagan, den dramatiske historien om jordskredet i Nydalen og et reisebrev fra Sognsvannsbanens første måneder høsten 1934.

Og dette er bare noe av innholdet. Totalt 70 sider lokalhistorisk lesestoff er det blitt, og årsskriftet blir distribuert før jul til alle lagets medlemmer. Ikke-medlemmer kan kjøpe bladet for 100 kr, gå til bestillingssiden her.

Variert

– Vi håper at innholdet i årets utgave av FØR OG NÅ faller i smak for leserne, sier redaktør Hans Andreas Grimelund-Kjelsen. Han legger til at redaksjonen som vanlig har prøvd å variere stoffet, både med hensyn til innhold og stedstilknytning.

– Jevnlig har vi artikler fra Nordmarka. Det har vi til hensikt å fortsette med i årene fremover. Marka og dets kulturminner er viktig for vårt historielag og vårt område.

– Ellers har vi hentet et par artikler i dette nummer fra andre bøker og tidsskrifter. Normalt ønsker vi nytt, upublisert materiale, men av og til tror vi det har interesse å trykke innlegg som har spesiell interesse for medlemsmassen. Ivar Formos tragiske bortgang kan være av slik karakter. Ivar Formo vokste jo opp i Havnabakken her hos oss.

Grimelund-Kjelsen forteller at det også er åpnet for et par leserinnlegg i dette nummeret:

– Vi ser gjerne at leserne sender oss bemerkninger til artiklene som presenteres, selv om lesernes besyv først kommer året etter, i neste utgave.

– Noen flere bokanmeldelser enn vanlig har vi også funnet plass til. Redaksjonen hører gjerne fra medlemmene om disse og om innholdet i årsskriftet for øvrig, avslutter redaktøren.

FØR OG NÅ med ny utgave

Sogn kultur- og historielags årsskrift 2016 er kommet. Med stoff om alt fra ulv og vassdragsutbygging i marka til lokale temaer som jubilantene Tåsen skole og Ullevål stadion.

for-og-na-2016Hvert år før jul kommer historielagets årsskrift i postkassene og minner om en av fordelene ved å være medlem. FØR OG NÅ omfatter temaer med stort spenn i både tid og rom:

Annen verdenskrig er blant annet representert gjennom en skildring av skjebnen til tre jødiske familier i Kongleveien. I serien om de falne i strøket er vi kommet til Einar Bull Rødseth.

Gamle dokumenter fra Bakkehaugen avslører både gamle reguleringsplaner og organiseringen av Det sivile luftvern – forløperen til Sivilforsvaret.

Meteorologisk institutt er 150 år, og årsskriftet ser på de tidligste værvarslene, mens Tåsen skole og Ullevål stadion, henholdsvis 100 og 90 år, har fått sine historiske presentasjoner.

Og visste du at Kikutstua en gang var planlagt satt under vann for å skaffe nok drikkevann til hovedstaden? Eller at småbarn måtte ha følge for å gå mellom Akergårdene på 1800-tallet, på grunn av nærgående ulv? Les mer i FØR OG NÅ!

Alle medlemmer av historielaget får årsskriftet tilsendt. Nye medlemmer vil få siste utgave ved innmelding.

Årsskrift i ny utgave

Historielagets årsskrift FØR OG NÅ ble utgitt før jul. Redaktør Hans A. Grimelund-Kjelsen håper innholdet falt i smak hos de fleste.

Bilde (4) (2)– Flere lesere har allerede berømmet Anne Hals’ artikkel om Damplassen før og nå, sier redaktøren.

– Faglig sett mener vi også det siste innlegget i årsskriftet fortjener nærmere omtale. Sognsvannsgruvenes tilblivelse og drift kombinerer historien om gruvene med geologien i området, forfattet av en av våre fremste eksperter i geokjemi, Tom V Segalstad.

Redaktøren nevner videre artikkelen om navnsettingen av Sognsvannsbanenes stasjoner, og slår også et slag for kortere innlegg med underholdende vri om temaer som trillebårer og skurekluter.

– Historieforteller Leif Gjerland har nylig skrevet om arklåvene i sin spalte i Aftenposten. Prokurator Wolds arklåve på Voldsløkka blir grundig behandlet i FØR OG NÅ, sier Grimelund-Kjelsen, som er glad for de godordene som er kommet.

– Men bevares, vi tåler også kritikk eller tilføyelser og/eller bemerkninger om innholdet. Alle tilbakemeldinger fra leserne til redaksjonen er naturligvis hjertelig velkomne!

Alle medlemmer av historielaget får årsskriftet tilsendt. Nye medlemmer vil få siste utgave ved innmelding.

Ny bok om Søndre Taasen

Søndre-TaasenI 2016 er det 200 år siden bergråd Christian Collett startet byggingen av hovedhuset på Søndre Taasen Hovedgaard. Edvard Stangs nye bok er historien om gården, fra 1816 og frem til i dag, samlet fra ulike kilder.

Hvordan var huset og gården, og hva ble gjort av om­bygginger opp gjennom årene? Tidligere har det vært lite skriftlig om dette. Det har vært mest oppmerk­somhet om hvem som eide gården og ikke så mye om historien bak.

Forfatteren Edvard Stang, (f. 1945), er cand.jur, autorisert Oslo-guide og pensjonist. Han er 6. generasjon etter Morten Husebye som kjøpte Søndre Taasen i 1838.

Boken kan bestilles på www.søndretåsengård.no/bestilling

Les om boken hos Nordre Aker Budstikke

Lokalt og nasjonalt i historielagets årsskrift

Før og nå 2014Historielagets årsskrift FØR OG NÅ for 2014 er nå sendt til alle medlemmer.

Vi har møtt redaktør Hans A. Grimelund-Kjelsen som viser fram en innholdsrik utgave som han håper vil falle i smak hos leserne.

– Historielaget er ikke helt ferdig med 1814-jubileet, forstår vi.

– Nei, og det kan vel være at mange nå er mettet og godt fornøyd med stoff fra 1814-jubileet. Vi syntes likevel var riktig å vektlegge dette dramatiske og viktige år i norsk historie også i FØR OG NÅ. Det er derfor skrevet artikler både om embetsmannen Jonas Collett fra Berg gård og om valgmannsmøtene i Aker i forkant av grunnlovsarbeidet på Eidsvoll, forteller redaktøren.

Hans A. Grimelund-Kjelsen minner om at Jonas Collett som betrodd embetsmann sto sentralt i begivenhetene i 1814. Lokalt må Hans Grimelund d.e., som eide både Grimelund og Nordberg gård frem til 1835, fremheves. Han var altså valgmann sammen med Peder Anker på det første valgmannsmøtet for Aker, eller Aggers Sogn, som ble holdt i Gamle Aker kirke i februar 1814.

– Rikshistorie med lokalt tilsnitt. Men hva med den rene lokalhistorien?

– Naturligvis har vi som vanlig med lokale artikler fra nærområdet, sier Grimelund-Kjelsen. Denne gangen er Bakkehaugen og området syd for Tåsenkrysset ned mot Voldsløkka og Claus Borchs vei viet særlig oppmerksomhet.

For øvrig runder våre nestorer og æresmedlemmer Tor Børsting og Knut Olborg år, og de blir behørig hyllet i to separate artikler.

– Og nå ser dere framover mot en ny utgave?

– Det gjør vi. Og dette er et passende tidspunkt å be medlemmene tenke på om de har en historie eller en idé til en artikkel. Ta kontakt hvis du har noe på hjertet, oppfordrer redaktør Grimelund-Kjelsen.

FØR OG NÅ sendes ut til alle medlemmer av Sogn kultur- og historielag. Ikke-medlemmer kan kjøpe årsskriftet – eller bli medlem – her.

Ny bok: Historien om Berg

Et blikk på et område i Oslo har historiker Knut Olborg kalt sin nye bok, som utgis i samarbeid med Sogn kultur- og historielag.

Historien om BergBoka er om gården Berg – kanskje den eldste av gårdene som dukket opp i den fruktbare
Akersdalen. Historien om Berg – et blikk på et område i Oslo er samfunns- og lokalhistorie med et islett av rikshistorie. Boka beskriver gården Bergs rolle i de historisk usikre periodene frem til middelalderen og den tidstypiske utbyggingen av villaområdet i årene før 2. verdenskrig.

Historien om Berg presenteres og selges på Tåsensenteret 5. og 6. desember og på Tåsen seniorsenter 9. desember 2014.

Fra Ullevål til Ullevålseter – og mye midt imellom

For tiende gang kan historielaget presentere årsskriftet FØR OG NÅ. Årsskriftet sendes nå ut til lagets medlemmer, sammen med vårprogrammet 2014.

Før og nå 2013

Aker-ordføreren Hans Grimelund pryder forsiden av historielagets årsskrift 2013.

Redaktør Hans A. Grimelund-Kjelsen er godt fornøyd med et variert innhold:

– Det strekker seg i alle fall langt geografisk: Fra Ullevål hovedgård og John Colletts plass og helt til Ullevålseter!

Et hovedinnlegg i årsskriftet omhandler Ullevål hovedgård med tilhørende park, tempel og oransjeri. Stoffet er tidligere blitt trykket i Hagebybladet, men for mange lesere vil det være ny og interessant lesning.

Ellers er det artikkel om en av de mest sentrale tillitsmenn i Aker på 1800-tallet, ordfører Hans Grimelund på Nordberg gård. Mange har ikke vært klar over hans posisjon i Aker, muligens fordi det ikke er oppkalt noen vei- eller plassnavn etter ham i vårt strøk. Grimelund-navnet er alt benyttet i området Vinderen/Slemdal.

– Historien om Rødbråtbakken er blitt utførlig nedtegnet i årsskriftet, fortsetter redaktøren, som ønsker å følge opp med omtale av andre gater og veier i kommende numre. Lesere oppfordres til å sende innlegg om sin gatehistorie til redaksjonen!

– Jeg vil også tro at artikkelen om Ullevålseter var etterlengtet hos mange. Vi har hentet den fra Maridalens Venner, men Ullevålseter angår jo vårt nedslagsfelt i like stor grad som for Maridalsfolket.

FØR OG NÅ er på vei ut til medlemmene, og ikke-medlemmer kan kjøpe årsskriftet – eller melde seg inn – her.

Akersborg – vår lille grend

Vår lille grend

Jubileumsboka Vår lille grend tar for seg 75 års Akersborg-liv.

Akersborg vel er 75 år, og den rikt illustrerte jubileumsboka er kommet fra trykkeriet.

Vår lille grend tar for seg historien, husene, menneskene og livet i rekkehusene i Ullevålsalleen og Akersborg terrasse.

Boka koster 150 kr og kan bestilles ved henvendelse til redaktøren: